Privacy Statement

Inleiding
D&D Services verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en daarbij deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Omdat op basis van uw inloggegevens of aan de hand van ingevoerde persoonsgegevens of aan de hand van technische gegevens bekend of mogelijk te achterhalen is wie u bent, worden hiermee persoonsgegevens in de zin van de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens verwerkt. Vanaf 25-05-2018 geldt hiervoor de Europese privacywetgeving: General Data Protection Regulation (GDPR).

Verantwoordelijkheid
D&D Services is formeel de Verantwoordelijke voor deze verwerking in de zin van de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de GDPR. Contactgegevens van D&D Services zijn:

Functionaris voor Gegevensbescherming (Data Protection Officer)
D&D Services heeft een FG aangesteld om te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens op een veilige manier gebeurt, conform de eisen en richtlijnen die de wet hieraan stelt. Als u vragen heeft over privacyaspecten van de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u deze richten aan:

Waarvoor we uw gegevens gebruiken
D&D Services verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wat de rechtsgrond voor de verwerking is
D&D Services mag uw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een legitieme rechtsgrond voor is. Deze rechtsgrond is bij het gebruik van het boekingsportaal, het uitvoeren van een transportopdracht. Voor de andere doeleinden is de rechtsgrond dat u daar door het gebruik van ons portaal zelf mee instemt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kan D&D Services navolgende persoonsgegevens van u verwerken:

In kaart brengen websitebezoek (cookies)
D&D Services gebruikt cookies om het gebruik en de werking van de portalen en programma’s te kunnen monitoren en verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een portaal wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. D&D Services gebruikt cookies van Google Analytics en DoubleClick.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, maar dit kan ten koste gaan van uw gebruikservaring. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens delen met anderen
D&D Services kan andere organisaties inzetten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer dat het geval is sluiten wij een zgn. Bewerkersovereenkomst met deze partij om te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd blijft. D&D Services blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze verwerkingen.

D&D Services verkoopt uw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend aan anderen verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we gegevens bewaren
D&D Services zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn(en) zijn:

Deze bewaartermijnen gelden tenzij wet- en regelgeving onder specifieke omstandigheden een andere minimale of maximale termijn vereist is, in casu Art. 28. §2. van het Besluit van de VlaamseRegering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Geheimhouding
Alle medewerkers van D&D Services die toegang zouden kunnen hebben tot uw gegevens hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Beveiliging
D&D Services neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming via:

Uw rechten ten aanzien van uw gegevens en de verwerking
De geldende privacywetgeving heeft geregeld dat u als betrokkene een aantal rechten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen, te laten verwijderen of te laten overdragen. U heeft ook het recht om de verwerking te beperken, of te staken. Ook als u eerder expliciet akkoord gegeven heeft op een specifieke verwerking kunt u dit akkoord te allen tijde intrekken. U kunt een verzoek m.b.t. deze rechten richten aan:

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, zullen wij contact met u opnemen en om bevestiging vragen. Afhankelijk van de situatie en het soort gegevens kan het zijn dat we u vragen om een identiteitsbewijs te tonen, om te controleren of het inderdaad om uw gegevens gaat. D&D Services zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten
Wanneer u een klacht heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u deze richten aan:

D&D Services zal uw klacht vertrouwelijk behandelen.
Als uw klacht over de verwerking door D&D Services niet naar tevredenheid wordt afgehandeld kunt
u een klacht hierover richten aan:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
commission@privacycommission.be